БОЛАЛАР ХУЛҚ-АТВОРИДАГИ БУЗИЛИШЛАР ПСИХОКОРРЕКЦИЯСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотатция: Психологларнинг илмий изланишларида болалар ва ўсмирлар хулқ-атворидаги бузилишларнинг турли-туман шакллари баён этилиб, хулқ-атворнинг хилма-хил таснифи ҳамда хулқ-атвор шакллари ва реакцияларининг шаклланишида оилавий тарбиянинг роли муҳимлиги қайд этилган бўлиб, мақолада ҳам ушбу ҳолат илмий асослаб берилган. Калит сўзлар: мезон, психокоррекция, когнитив-ҳаракатли, назарий, хулқ-атвор, хусусият, дифференциациялаш, типология, диагностикалаш методикаси. Аннотатция: В научных иссл...


Бахронова Комила Ёдгоровна Бухоро давлат тиббиёт институти “Тиллар, педагогика, психология” кафедраси мудири


event 07.04.2017  visibility 0  forum 0  file_download 0  davomi..
 

ЁШЛАРГА МАФКУРАВИЙ ТАЪСИР КЎРСАТИШНИНГ ҒОЯВИЙ ПСИХОЛОГИК УСУЛЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири бўлган диний экстремизм ва терроризм мафкураларининг таъсир кўрсатиш усуллари хусусидаги илмий қарашлар илгари сурилади. Шу билан бирга турли хил диний эътиқодларни аҳоли онгига сингдириш орқали сиёсий, мафкуравий максадларга эришишнинг педагогик-психологик йўллари ҳақида илмий мулоҳазалар ёритилган. Калит сўзлар: диний экстремизм, терроризм, ғоя, мафкура, бунёдкор ғоя, ёт ғоя, мафкуравий иммунитет. Аннотация: В данной статье...


Исманова Арофат Абдулҳамидовна Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази мустақил изланувчиси. Тошкент


event 07.04.2017  visibility 0  forum 0  file_download 0  davomi..
 

EMOTSIONAL HOLATLARNING ONKOLOGIK KASALLIKLAR RIVOJLANISHIGA TA’SIRI

Annotatsiya. Ushbu maqolada emotsional holatlarning onkologik kasalliklarni kelib chiqishi va rivojlanishiga ta’siri xususiyatlari bayon qilingan. Kalit so’zlar: stress, onkologiya, psixika, tibbiyot, psixologiya, psixologik yordam, psixik holat. Аннотация. В данной статье проанализировано влияние эмоциональных состояний на возникновении и развитии онкологических заболеваний. Ключевые слова: стресс, онкология, психика, психологическая помощь, психическое состояние. Abstract: The article...


Urazbayeva Dilbar Abdullayevna Urganch Davlat Universiteti kafedrasi katta o‘qituvchisi


event 07.04.2017  visibility 0  forum 0  file_download 0  davomi..
 

ШАХС КАМОЛОТИНИНГ ПСИХОЛОГИК МЕХАНИЗМЛАРИ

Аннотация: Мақолада шахс камолотининг психологик механизмлари тўғрисида мулоҳаза юритилади. Инсоннинг шахс сифатида тавсифланишининг муҳим психологик лаҳзаси унинг динамик хусусиятлари ҳисобланиб, жамиятда эгаллаган мавқеи орқали ифодаланади. Мавқенинг негизида ҳамиша узлуксиз равишда ўзаро, шахслараро муносабатлар тизими ётади. Калит сўзлар: биосоциал, социобиологик, камолот, шахс, субъект, қадрият, характер, фаолият, хулқ, муомала, мотив. Аннотация: В статье раскрыты психологические механи...


Ғозиев Эргаш Ғозиевич Ўзбекистон миллий университети профессори


event 07.04.2017  visibility 0  forum 0  file_download 0  davomi..
 

БОШҚАРУВ ҚАРОРЛАРИНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШДА РАҲБАР ШАХСИНИНГ ИНДИВИДУАЛ-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация: Маълумки, бошқарув фаолиятидаги муаммоли вазиятларда қарорлар қабул қилишнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан қарор қабул қилувчининг шахс ва индивидуал-психологик хусусиятларига боғлиқ бўлади. Қолаверса, бошқарув қарорлари ташкилотнинг истиқболини, тараққиётини белгиловчи асосий ижтимоий-психологик, иқтисодий омилларидан бири ҳисобланади. Мақолада бошқарув қарорларини ишлаб чиқиш ва қабул қилишда раҳбар шахсининг индивидуал-психологик хусусиятларининг ўрни илмий жиҳатдан таҳлил қилинади...


Умаров Бахриддин Менгбоевич Психология фанлари доктори, профессор


event 07.04.2017  visibility 0  forum 0  file_download 0  davomi..
 

СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИДА ПСИХОЛОГИК ХИЗМАТНИНГ БУГУНГИ ҲОЛАТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация: Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти саломатлик тушунчасини инсоннинг жисмоний, руҳий-маънавий ва ижтимоий мукаммаллиги сифатида таърифлайди. Бугунги кунда бутун дунёда соғлиқни сақлаш тизимида тиббий-психологик хизматнинг роли бир овоздан эътироф этилмоқда. Соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиниши мамлакатимизда соматик, неврологик ва асаб-руҳий касалликлар профилактикаси, даволаш реабилитациясида аҳолига тиббий-психологик ёрдам кўрсатишни тақозо этади. Мазкур вазият тиббиёт психологлари ...


Нарметова Юлдузхан Каримовна Ўзбекистон Миллий университети катта илмий ходим-изланувчиси


event 07.04.2017  visibility 0  forum 0  file_download 0  davomi..
 

PSYCHOLOGICAL INTERPERSONAL COMMUNICATION IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Аннотация: Мақолада чет тилларни ўрганишда шахслараро муносабатларнинг ўрни ва аҳамияти ёритилган. Таянч иборалар: Оғзаки мулоқот, фаолият, замонавий тилшунослик, тил сезгиси, тил таъсири, руҳлантириш, суҳбатдош, фикрини баён этиш, Аннотация: В статье рассматриваются вопросы психологического межличностного общения в обучении иностранному языку. Ключевые слова: Речевое общение, деятельность, современная лингвистика, чувство языка, действие языка, мотивация, коммуникант, высказывание, намерение...


Hikmatova Mukaddas Nurullaevna, The docent of Bukhara State University Kadirova Nargiza Arifovna The Teacher of Bukhara State University


event 07.04.2017  visibility 0  forum 0  file_download 0  davomi..
 

МИЛЛИЙ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация: Мазкур мақолада миллий мусиқа ҳақида Ўрта Осиё мутафаккирларининг ижтимоий-психологик қарашлари ҳамда қимматли мулоҳазалари баён этилади. Шунингдек миллий мусиқа маданиятини шакиллантиришга оид ижтимоий-психологик мулоҳазалар баён этилади. Шу билан бирга шаҳар ва қишлоқ ўқувчилари мусиқий тасаввурларини ўрганиш бўйича эмпирик маълумотлар таҳлил қилинади. Таянч сўзлар: Мусиқа маданияти, миллий мусиқа ,чолғу асбоблари, ижтимоий психологик қарашлар мусиқий таълим ва тарбия. Аннот...


Хидиров Асқар Ачилович БухДУ мусиқий таълим кафедраси ўқитувчиси Ўзбекистон бастакорлар уюшмаси аъзоси


event 07.04.2017  visibility 0  forum 0  file_download 0  davomi..
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация: Работа посвящена определению основных качественных и количественных характеристик деятельности человека и изучению их влияния на удовлетворенность жизнью и психическое здоровье. Определение деятельности - это искусство ведения собственной жизни, главной целью которой является поиск и осуществление своего уникального смысла. Важными характеристиками определения деятельности являются уровень ответственности, степень осмысленности жизни, система ценностей и отношений человека. Результат...


Останов Шухрат Шарифович Назаров Акмал Мардонович Преподаватели кафедры психологии БухГУ


event 07.04.2017  visibility 0  forum 0  file_download 0  davomi..
 

УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ И ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Аннотация: Рак молочной железы (РМЖ) самое распространённое заболевание среди женщин в онкологической практике. По статистике ВОЗ в мире регистрируется более 1-го миллиона случаев рака молочной железы среди женщин в год. Показатель заболеваемости среди женщин раком молочной железы составляет 43,3 на 100 000 населения. В целях изучения психоэмоционального состояния больных раком молочной железы на различных этапах терапии были протестированы с помощью Госпитальной шкалы тревоги и депрессии(H...


Ибодуллаев Зарифбой Ражабович доктор медицинских наук, профессор Саттаров Тимур Фархадович Медицинский психолог, старший научный сотрудник-соискатель


event 07.04.2017  visibility 0  forum 0  file_download 0  davomi..
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИК ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В ТРЕНИНГОВЫХ ФОРМАХ РАБОТЫ В РУСЛЕ ИНТЕГРАТИВНОЙ ТРАНСМЕТОДИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Аннотация: Статья посвящена эффективности использования тренинговых форм работы как метода развития личностных компетенций. В статье анализируются механизмы и результаты группового тренингового воздействия в русле интегративной трансметодической модели и практик трансперсональной психологии. Ключевые слова: тренинговые методы, интегративная трансметодическая модель, трансперсональная психология, личностная и коммуникативная компетенции. Аннотация. Мақолада шахсий компетенция ривожланишида псих...


Мальцева Татьяна Вячеславна Доцент кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин Московского областного филиала


event 07.04.2017  visibility 0  forum 0  file_download 0  davomi..
 

СУИЦИДАЛ ХУЛҚ ШАКЛЛАНИШИ ИЖТИМОИЙ-ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА (ички ишлар идоралари ходимлар мисолида)

Аннотация: Суицид − ҳаётий кризис ҳолатларида психологик ва патопсихологик ўзгаришлар билан шартланган, индивидуал хулқ-атвор реакцияси. Бу мамлакат ва унинг ҳудудлари ривожланишининг маълум қонуниятларига бўйсунадиган, ижтимоий-иқтисодий, ижтимоий–сиёсий, маданий–тарихий шартлари билан боғлиқ ижтимоий ҳодиса сифатида гавдаланади. Суицидал хавф омилларини кўриб чиқиб, таъкидлаш зарурки, парасуицидлар шаклидаги суицидал хулқ-атвор келажакда суицид содир этиш учун хавф омилларидан бири бўлиб ке...


Элов Зиёдулло Сатторович Бухоро вилояти ИИБ психологи, катта лейтенант


event 07.04.2017  visibility 0  forum 0  file_download 0  davomi..
 

МИЛЛИЙ БАҒРИКЕНГЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК ТАМОЙИЛЛАРИ

Аннотация: Конституциямизда Ўзбекистон халқини миллатидан қатъи назар Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ташкил этиши ҳақида модданинг мустаҳкамлаб қўйилгани ҳам миллий бағрикенгликни ривожлантиришнинг муҳим асосларидан биридир[1]. Масалага ижтимоий-психологик нуқтайи назардан қараганда жорий этилаётган қонунлар муқаррар равишда кишилар онги ва маданиятини мақбул йўналишда, яъни бағрикенглик фазилатларига ҳамоҳанг ҳолда шаклланишига омил бўлади. Бу эса, ўз навбатида жамият аъзоларида миллий бағр...


Бафаев Мухиддин Мухаммадович Бухоро давлат университети ўқитувчиси


event 07.04.2017  visibility 0  forum 0  file_download 0  davomi..
 

ЎСПИРИНЛАРДА ЎЗИНИ-ЎЗИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада, ўспиринларнинг ўзини-ўзи тарбиялаш жараёни мазмуни, шунингдек, ўзини-ўзи тарбиялашниниг педагогик-психологик жиҳатларига алоҳида эътибор берилган. Таълим-тарбия ҳамда унинг таркибий қисми бўлган ўзини-ўзи тарбиялаш жараёни умумий педагогик асосга эга. Ўзини-ўзи тарбиялаш жараёнининг ғоявий асосини мустақиллик ғояси ва мафкурасини ўспиринлар онгига сингдириш вазифаси ташкил этади. Жамият ҳаётидаги муҳим ўзгаришлар таълим-тарбия жараёнида ўз ифодасини топиши, яъни янги...


Ходжаева София Саиджоновна Нигматова Мавжуда Махмудовна Бухоро давлат университети катта ўқитувчилари


event 07.04.2017  visibility 245  forum 0  file_download 0  davomi..
 

НИКОҲ ТЎЙИ БИЛАН БОҒЛИҚ АНЪАНАЛАРНИНГ ЭТНОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация: Мақолада тошкентлик ўзбеклар оила-никоҳ анъаналарининг этнопсихологик хусусиятлари тадқиқ этилган бўлиб, Тошкент шаҳри никоҳ тўйларидаги дабдабабозликларнинг этнопсихологик сабаблари аниқланган. Калит сўзлар: оила-никоҳ анъаналари, никоҳ тўйи маросимлари, тошкентликлар, этнопсихологик хусусият, дабдабабозлик. Аннотация: В статье рассмотрены этнопсихологические особенности семейно-брачных традиций ташкентских узбеков, выявлены причины расточительства в проведении свадебных обрядов....


Расулова Зиёдахон Абдубориевна Тошкент давлат педагогика университети катта илмий ходим-изланувчиси


event 07.04.2017  visibility 361  forum 0  file_download 0  davomi..
 

2012-2018. © Buxoro davlat universiteti. Barcha huquqlar himoyalangan.